1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R17 (Phát hành ngày 15/06/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
I. CHỨNG TỪ
1. Kế toán yêu cầu cho phép nhập dự toán bổ sung trên giao diện Nhập dự toán Trên giao diện Kho bạc\Nhập dự toán, kế toán có thể nhập dự toán hay bổ sung và có thể nhập bổ sung nhiều lần
2. Kế toán yêu cầu hạch toán bảo hiểm đúng mã chương, khoản của cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương từ bảng lương thì khoản bảo hiểm đơn vị đóng và bảo hiểm trừ vào lương hạch toán đúng mã chương, khoản tương ứng với mã chương, khoản đã khai báo theo khoản lương trên danh mục cán bộ
3. Bảng kê thanh toán tạm ứng (mẫu 07); Mẫu C4-02a/KB; Mẫu C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi của chứng từ rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi lấy số chứng từ Giấy báo nợ để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc Phần mềm thay đổi cách lấy số chứng từ, ngày chứng từ khi in chứng từ trên giao diện Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB: lấy số Giấy báo nợ tài khoản ngân hàng
4. Kế toán yêu cầu in Giấy nộp tiền vào tài khoản mẫu C4-08 cộng gộp theo yêu cầu của Kho bạc Khi in mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản (TT 19/2020/TT-BTC) bổ sung Cộng gộp các bút toán giống nhau trên tham số báo cáo
5. Kế toán yêu cầu đáp ứng từ bảng kê thực chi sinh chứng từ rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị Trên Bảng kê thực chi, bổ sung tiện ích Sinh phiếu thu rút tiền gửi NH, KB
6. Khách hàng yêu cầu in Bảng kê chứng từ thanh toán cho phép chọn các tiểu mục cần phải in bảng kê đi kèm khi Rút dự toán theo yêu cầu của Kho bạc Khi in Bảng kê chứng từ thanh toán cho phép chọn các tiểu mục phải in bảng kê đi kèm khi Rút dự toán
II. BÁO CÁO
7. {HOT} Kế toán mong muốn xuất khẩu bộ BCTC mẫu đầy đủ và mẫu đơn giản theo TT 107 tải lên được HTKK để kiểm tra tính đúng đắn trước khi nộp hoặc nộp trực tiếp từ phần mềm Khi nộp báo cáo tài chính, kế toán có thể xuất khẩu ra file XML để nộp vào ứng dụng HTKK hoặc nộp trực tuyến lên cơ quan Thuế qua trang điện tử: https://thuedientu.gov.gd
8. Kế toán mong muốn Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài hiển thị được số liệu của nghiệp vụ thanh toán tạm ứng Trên giao diện Bảng kê thanh toán tạm ứng, kế toán chọn được Đề tài để xem được sổ theo dõi tình hình thực hiện kinh phí đề tài
9. Kế toán mong muốn xem được sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc chi tiết theo từng nguồn phát sinh để phục vụ nhu cầu quản lý và báo cáo theo nguồn

Khi in sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc chi tiết theo Nguồn để theo dõi được số dư và số phát sinh trong kỳ của TK 112 theo từng nguồn

10. Kế toán muốn theo dõi được công nợ phải thu (gồm công nợ ứng trước và công nợ phải thu) của từng khách hàng theo từng dự án để quản lý và báo cáo với cấp trên Khi in Sổ chi tiết công nợ phải thu, kế toán có thể chọn tham số CTMT, DA trên tham số để in theo từng dự án
11. Kế toán yêu cầu in sổ quỹ tiền mặt sắp xếp đúng theo thứ tự Ngày hạch toán -> Ngày chứng từ -> Phiếu thu lên trước Phiếu chi để đáp ứng yêu cầu của đơn vị Khi in mẫu S11-H: Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt) sẽ in theo thứ tự: Ngày hạch toán -> Ngày chứng từ -> Phiếu thu lên trước Phiếu chi
12. Kế toán yêu cầu in mẫu biểu B03: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ đã khai báo khi lập báo cáo Khi in báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán lấy đúng như báo cáo đã lập chi tiết theo từng nhiệm vụ
III. KẾT NỐI VỚI MISA LEKIMA (PM QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH)
13. Kế toán yêu cầu khi gửi báo cáo lên MISA Lekima không mặc định tích Bao gồm số liệu SXKD Khi gửi báo cáo lên cho cấp trên thì phần mềm không mặc định tích Bao gồm số liệu SXKD
14. {HOT} Kế toán yêu cầu gửi mẫu tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công cho đơn vị cấp trên sử dụng MISA Lekima Đơn vị cấp dưới sử dụng Mimosa gửi được báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lên cấp trên sử dụng MISA Lekima để xét duyệt và tổng hợp báo cáo
IV.  KẾT NỐI VỚI MISA SALAGOV (PM QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG)
15. {HOT} Kế toán yêu cầu hạch toán chi phí lương theo đúng đối tượng hạch toán để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị Khi sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, Hạch toán bảo hiểm thì TK Nợ thiết lập theo từng đối tượng: Nợ 61111, 61121; Nợ 154; Nợ 642
16. Kế toán mong muốn tách giấy rút bảo hiểm thành giấy rút bảo hiểm người lao động đóng và đơn vị đóng Bổ sung tùy chọn sinh giấy rút bảo hiểm thành giấy rút bảo hiểm người lao động đóng và đơn vị đóng
V. KHÁC
17. Khi mở phần mềm, khách hàng được gợi ý ngay các kênh hỗ trợ MISA Thay đổi giao diện màn hình Đăng nhập có các kênh hỗ trợ của MISA để khách hàng dễ dàng liên hệ với MISA khi cần hỗ trợ
18. Bật thông báo kênh đào tạo qua Zoom đến khách hàng Khi có các buổi đào tạo qua Zoom, ngoài việc thông báo trên các mạng xã hội như Facebook, Forum… thì phần mềm cũng bật thông báo để khách hàng nhận được thông tin kịp thời về buổi đào tạo
19. Cập nhật thông tin tổng đài tư vấn 19008677 trên phần mềm Phần mềm cập nhật thông tin tổng đài tư vấn 19008677 thay cho tổng đài MISA SUPPORT

R16 (Phát hành ngày 22/05/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
I. Bộ TTTT
{HOT} Đáp ứng Báo cáo quyết toán lên được số liệu Dự toán nguồn viện trợ, nguồn vay nợ, nguồn phí, lệ phí để lại Bổ sung tính năng nhập dự toán đầu năm theo Khoản như trên quyết định giao dự toán để báo cáo quyết toán lên được số liệu Dự toán nguồn viện trợ, vay nợ, nguồn phí, lệ phí để lại
II. BÁO CÁO
1. Kế toán muốn in Báo cáo tình hình thu phí, lệ phí đã gửi lên cấp trên Phần mềm bổ sung mẫu Báo cáo đánh giá tình hình thu phí, lệ phí để đánh giá được số thu phí, lệ phí đầu năm giao và số đã thực hiện trong năm của các đơn vị cấp dưới
2. Kế toán muốn lập B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) để gửi KBNN Đơn vị lập B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) theo TT 107/2017/TT-BTC
3. Bổ sung cảnh báo khi kiểm tra BCTC trên B04/BCTC và B01/BSTT, B03b/BCTC

PM bổ sung khi kiểm tra các BCTC

 • B04/BCTC: Chỉ tiêu tiền, doanh thu, chi phí bị âm
 • B03b/BCTC: Chỉ tiêu 10-Lưu chuyển tiền thuần hoạt động chính không bằng công thức: Mã số 10 = Mã số 01+Mã số 02+Mã số 03+Mã số 04+Mã số 05+Mã số 06+Mã số 07+Mã số 08+Mã số 09
 • B01/BSTT: Chỉ tiêu trên B01/BCTT bị âm

4. Kế toán muốn chức năng đối chiếu báo cáo thông báo dễ hiểu hơn và dễ dàng tìm được chỉ tiêu sai lệch

Thay đổi câu cảnh báo dễ hiểu và dễ dàng tìm được chỉ tiêu sai lệch

5. Kế toán yêu cầu mẫu C2-10: Phiếu điều chỉnh kinh phí lên diễn giải chi tiết theo yêu cầu của Kho bạc In mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh ngân sách (Mẫu nội dung chi tiết) thể hiện diễn giải chi tiết theo nội dung diễn giải đã khai báo trên chứng từ
6. Kế toán mong muốn khi in biên lai thu tiền C45-BB theo lô phần mềm sắp xếp theo thứ tự ngày tháng và số phiếu biên lai

Kế toán in mẫu C45-BB: Biên lai thu tiền theo lô thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ngày tháng và số phiếu biên lai

7. Kế toán mong muốn hiển thị số liệu tại cột Số liệu tại KBNN trên mẫu số 19 (Ký hiệu: 06 – ĐCSDTK/KBNN) Bảng xác nhận số dư tài khoản Khi in mẫu 06 – ĐCSDTK/KBNN, phần mềm cho phép người dùng khai báo tại thông tin “Hiển thị số liệu KBNN ghi”
III. KẾT NỐI VỚI MISA BUMAS (PM QUẢN LÝ NGÂN SÁCH)

{HOT} Kế toán yêu cầu gửi số liệu thực hiện dự toán lên MISA Bumas để đánh giá tình hình thực hiện dự toán

Sau khi hạch toán chi tiết theo nhiệm vụ, đơn vị có thể gửi dữ liệu lên PM Quản lý ngân sách MISA Bumas để đánh giá tình hình thực hiện
IV.  KẾT NỐI VỚI MISA SALAGOV (PM QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG)
Khách hàng yêu cầu khi lập giấy rút lương từ MISA SalaGov cộng gộp được khoản bảo hiểm trừ vào lương  
V. KHÁC
Thay đổi sinh thông báo công nợ cho nhiều hóa đơn trên PM MISA  Người dùng nhận được thông báo MISA đã xuất cho nhiều hóa đơn và người dùng có thể lập giấy rút cho nhiều hóa đơn cùng lúc

R15 (Phát hành ngày 26/03/2021)

 1. Kế toán muốn khai báo được các TSCĐ có nguyên giá lớn (từ 13 số trở lên) trên chương trình để hạch toán và quản lý TSCĐ theo đúng quy định
 2. Kế toán yêu cầu khi kết nối QLTS.VN thì chứng từ hao mòn hạch toán đúng
 3. Kế toán muốn B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động hiển thị chỉ tiêu 51 – Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính
 4. MISA SalaGov_Kế toán yêu cầu cho phép sinh giấy rút dự toán tiền mặt khi kết nối với MISA SalaGov
 5. MISA SalaGov_Khách hàng yêu cầu khi sinh chứng từ thanh toán lương từ chi tiền mặt, chi tiền gửi tự động hạch toán bảo hiểm trừ vào lương
 6. Kế toán yêu cầu có cảnh báo khi chưa làm xong chứng từ Xác định kết quả hoạt động
 7. Khi in các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán đặc thù TCTK, kế toán muốn báo cáo lên đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm
 8. Bộ TTTT_Kế toán yêu cầu thay đổi cách lấy số liệu báo cáo B05-03

R14 (Phát hành ngày 06/03/2021)

 1. Kế toán yêu cầu Kết nối giữa Mimosa và QLTS trong trường hợp cập nhật MISA ID
 2. Khi kết nối Mimosa với QLTS, với những tài sản hình thành từ nguồn Quỹ phúc lợi và nguồn Phát triển hoạt động sự nghiệp, kế toán muốn hạch toán đúng để không mất thời gian sửa lại
 3. Kế toán yêu cầu gửi mẫu C2-02a, C2-02b: Giấy rút dự toán có thông tin Cam kết chi khi gửi qua KBĐT cần lên thông tin Cam kết chi
 4. KBĐT_Kế toán yêu cầu cho phép gửi hồ sơ khi có nhiều dữ liệu khác nhau cùng sử dụng 1 mã QHNS

R13.1 (Phát hành ngày 11/01/2021)

 1. Cập nhật file cấu trúc xml mẫu C2-02a, C2-02b, C2-05a/NS, C4-02a, Mẫu số 07 theo mẫu NĐ 11/2020/NĐ-CP để nhập khẩu vào DVC

R13 (Phát hành ngày 30/12/2020)

 1. KBĐT_NSD mong muốn cải tiến hiển thị giao diện khi Thủ trưởng duyệt hồ sơ và ký điện tử trên MISA_KYSO
 2. KBĐT_Khách hàng yêu cầu bổ sung Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng trong bộ hồ sơ chuyển khoản, chuyển tiền điện tử trên KBĐT
 3. KBĐT_KT mong muốn phần mềm sinh Giấy rút bảo hiểm theo đúng yêu cầu kho bạc – Nội dung diễn giải thể hiện Tổng % trích từ lương và không tách hạch toán từng loại bảo hiểm
 4. Chỉ tiêu [11] – Chi phí (Năm nay) trên Báo cáo kết quả hoạt động không bằng chỉ tiêu [101] – Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh (Năm nay) trên B01/BSTT
 5. Khách hàng yêu cầu khi sang năm tài chính tiếp theo biết cách nhập chứng từ năm mới như thế nào
 6. Yêu cầu trên phần mềm có câu hỏi thường gặp theo từng phân hệ để khách hàng dễ dàng tra cứu

R12 (Phát hành ngày 19/12/2020)

 1. Khách hàng yêu cầu chỉ tiêu [70] – Khấu hao TSCĐ trên báo cáo B01/BSTT và chỉ tiêu [02] – Khấu hao TSCĐ năm nay trên báo cáo B03b/BCTC phải bằng nhau
 2. Đơn vị yêu cầu KBĐT lưu lại thông tin tài khoản đăng nhập DVC của Kế toán cho lần đăng nhập tiếp theo
 3. Kế toán cho phép gửi hồ sơ qua KBĐT có cảnh báo khi diễn giải hồ sơ vượt quá giới hạn quy định
 4. Kế toán yêu cầu cho phép gửi hồ sơ hơn 10 dòng chi tiết
 5. Kế toán mong muốn bổ sung cột Số chứng từ giao dịch với KBNN trên giao diện Hồ sơ KBĐT
 6. Kế toán yêu cầu phần mềm lưu toàn bộ thông tin chi tiết số tiền trên Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng mẫu số 07 ở chứng từ đã lập và khi tạo hồ sơ KBĐT

R11 (Phát hành ngày 05/12/2020)

 1. Cho phép tự khai báo Mã cơ quan thu để gửi hồ sơ lên KBNN
 2. Cho phép in báo cáo tồn kho theo từng lô, hạn dùng
 3. Khi sinh giấy rút dự toán lương từ bảng lương trên QLCB cho phép gộp giấy rút theo nguồn, tài khoản kho bạc
 4. Lập được chứng từ Thu tiền gửi từ các khoản thu đã thu trên phần mềm QLTH

R10 (Phát hành ngày 09/10/2020)

 1. Kết nối với phần mềm tính lương MISA SalaGov để hạch toán lương, bảo hiểm

R9.1

 1. Khi sinh giấy rút lương từ bảng lương của phần mềm QLCB.VN lấy đúng tất cả các MLNS

R9 (Phát hành ngày 11/08/2020)

 1. Bổ sung mẫu C4-02a – Ủy nhiệm chi trên giao diện chứng từ ghi tăng TSCĐ lấy từ phần mềm QLTS đối với tài sản được mua bằng nguồn khác
 2. Sửa mẫu C2-02b/NS theo đúng mẫu của NĐ 11/2020/NĐ-CP
 3. Kế toán muốn báo cáo B01/BSTT lên đúng số liệu trong trường hợp tự làm bút toán kết chuyển bằng tay trong nghiệp vụ khác
 4. Kế toán muốn chức năng kiểm tra báo cáo cảnh báo chính xác hơn
 5. Với những đơn vị quản lý dữ liệu riêng theo từng năm, kế toán muốn khi xuất BCTC theo TT 107 có cảnh báo và hướng dẫn kiểm tra
 6. Kế toán mong muốn cập nhật hệ thống MLNS theo thông tư 93/2019/TT-BTC
 7. Kế toán muốn mẫu C4-02a/NS: Ủy nhiệm chi lên đúng thông tin Đơn vị nhận tiền hoặc Người nhận tiền
 8. Cập nhật thông báo công nợ khách hàng trên phần mềm
 9. Khách hàng sử dụng chính thức đồng ý với thỏa thuận sử dụng để áp dụng hợp đồng điện tử
 10. Khi kết nối với QLCB, trường hợp trong tháng có khoản lương do BHXH chi trả, kế toán muốn lập giấy rút dự toán đúng số tiền lương mà đơn vị trả
 11. Kế toán muốn hạch toán riêng được số tiền + tiểu mục của Phụ cấp đặc biệt ngành, các khoản khấu trừ KTX, Thuế, Truy lĩnh lương từ QLCB sang

R8.2

Phát hành công cụ ký số kho bạc điện tử MISA Mimosa Signer Tool

R8.1

 1. Kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được số liệu phần A.1 – Tình hình người lao động, quỹ lương trên báo cáo B03/BCQT Đặc thù Tổng cục thống kê (TCTK)
 2. Kế toán muốn B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính đặc thù Tổng cục thống kê lên đầy đủ số liệu khi khách hàng tự thêm tài khoản chi tiết
 3. Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT
 4. Yêu cầu cập nhật chức năng khảo sát khách hàng để đánh giá mức độ hài lòng của KH về sản phẩm

R8

 1. Bổ sung tư vấn sử dụng trên màn hình chọn dữ liệu đăng nhập
 2. Cập nhật tổng đài MISA SUPPORT trên phần mềm
 3. Cho phép xuất khẩu báo cáo đặc thù Kiểm toán nhà nước để gửi đơn vị cấp trên cập nhật mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020
 4. Khi xuất khẩu mẫu C02-02a: Giấy rút dự toán ngân sách lên thông tin tên Ngân hàng đơn vị nhận tiền

R7

 1. Đáp ứng lấy Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục khi hạch toán lương từ phần mềm QLCB.VN
 2. Bổ sung đáp ứng mẫu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước

 3. Cho phép cảnh báo mẫu số hóa đơn đang phát hành đúng với mẫu số hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế

R6

 1. Kế toán muốn in mẫu số 09: Bảng thanh toán tiền lương cho người thụ hưởng (NĐ 11) theo đúng quy định
 2. Cập nhật danh mục cơ quan thu đầy đủ khi in chứng từ C2-02b, C4-02c

 3. Bổ sung mẫu số 20c ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC

 4. Kế toán muốn nhanh chóng điều chỉnh được tiểu mục rút tạm ứng từ nguồn kinh phí tổng điều tra về đúng tiểu mục chi để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc

 5. Khi in mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau, kế toán tổng cục thống kê muốn số liệu báo cáo đầy đủ

 6. Kế toán muốn in các mẫu chứng từ, báo cáo theo NĐ 11/2020/NĐ-CP theo tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê

 7. Cập nhật biểu mẫu theo TT 19/2020/TT-BTC

R5

 1. Tự động thông báo xuất hóa đơn và nhắc thanh toán cho khách hàng đăng ký gia hạn

R4.4

 1. Bổ sung Mẫu tùy chỉnh cho Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 2. Kế toán muốn hiển thị thông tin ngày, tháng, năm ký chứng từ trên mẫu Ủy nhiệm chi để không mất công điền tay

R4.3

 1. Cập nhật chức năng kết nối DVC cho các chứng từ theo nghị định 11/2020/NĐ-CP
 2. Tinh chỉnh mẫu C4-02a/NS, C4-02b/NS để thuận tiện cho đơn vị giao dịch
 3. Kế toán muốn in Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (Nghị định 11) theo mẫu dọc để giao dịch với KBNN thuận tiện hơn
 4. Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật)

R4.2

 1. Tinh chỉnh chức năng chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa2019 lên Mimosa2020
 2. Cho phép cài đặt chương trình Mimosa2020 trên tất cả các phiên bản Windows 7

R4.1

 1. Cập nhật các biểu mẫu theo Công văn 1266/KBNN-THPC của Kho bạc nhà nước

R4

Thêm mới các biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

 1. Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 2. Mẫu số 01b-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 3. Mẫu số 02b-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 4. Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách TW (cấp tỉnh, huyện) năm… sang năm… (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 5. Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

 1. Mẫu số 01/BKNT: Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 2. Mẫu số C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 3. Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 4. Mẫu số C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 5. Mẫu số C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 6. Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 7. Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 8. Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 9. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 10. Mẫu số C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 11. Mẫu số C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 12. Mẫu số C2-06a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 13. Mẫu số C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 14. Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 15. Mẫu số C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 16. Mẫu số C4-02c/NS: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 17. Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 18. Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 19. Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

R3

 1. Khi phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán (khác ngày chứng từ), kế toán muốn các phiếu thu luôn hiển thị trước phiếu chi để sổ quỹ tiền mặt không bị âm tại các nghiệp vụ chi
 2. Kế toán muốn nhanh chóng biết phần mềm đã có phiên bản mới để cập nhật
 3. Khi kế toán lập chứng từ thanh toán tiền cho MISA, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung diễn giải để MISA có thể xác định nhanh đơn vị nộp tiền
 4. Kế toán muốn chuyển đổi dữ liệu từ 2019 lên 2020

R2

 1. Kế toán muốn gửi dữ liệu báo cáo B01/BCQT và Phụ biểu F01-01/BCQT chi tiết theo Dự án để đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo
 2. Chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa 2019 lên Mimosa 2020
 3. Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA
 4. Khi kết nối QLCB với Mimosa, kế toán muốn số tiền rút dự toán các tiểu mục phụ cấp cũng trừ đi BHXH, BHYT, KPCĐ người lao động đóng

R1

 1. Kết nối trực tiếp với DVC để kế toán nộp chứng từ cho KBNN
 2. Tích hợp dịch vụ chữ ký số eSign vào phần mềm Mimosa 2020
 3. Cập nhật thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu giao thông thủy lợi
Cập nhật 15/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger