1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Khác
 4. Quy trình hạch toán nghiệp vụ khác
 5. Quy trình thu hoạt động khác được để lại phải báo cáo quyết toán

Quy trình thu hoạt động khác được để lại phải báo cáo quyết toán

1. Định khoản

Thông tư 107 không hướng dẫn cụ thể với các trường hợp này nhưng anh/chị có thể hạch toán như sau:

a. Khi thu được kinh phí từ hoạt động khác:

Vào phân hệ Tiền mặt\ Lập phiếu thu\ Phiếu thu hoặc Tiền gửi\ Thu tiền\ Thu tiền gửi.

Nợ TK 111, 112

Có TK 3371 – Kinh phí hoạt động bằng tiền

b. Xác định số phải nộp NSNN, cấp trên: 

Vào phân hệ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nợ TK 3371 – Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có TK 333, 336, 338

c. Xác định số được để lại đơn vị: 

Vào phân hệ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nợ TK 018 (0181, 0182) – Thu hoạt động khác được để lại

d. Khi sử dụng kinh phí từ các khoản thu khác để lại:

Vào phân hệ Tiền mặt\ Lập phiếu chi\ Phiếu chi hoặc Tiền gửi\ Chi tiền\ Chi tiền gửi.

Nợ TK 611, 152, 153, 211,…

Có TK 111, 112

Đồng thời ghi Có TK 018 (0181, 0182) – Thu hoạt động khác được để lại

Đồng thời ghi hoặc đến cuối kỳ/quý/năm mới thực hiện kết chuyển số chi:

Nợ TK 3371 – Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có TK 3661 (36611, 36612): Nếu dùng để mua TSCĐ hoặc  NVL, CCDC nhập kho

Có TK 5118 – Thu hoạt động khác

e. Cuối kỳ/quý/năm, căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, giá trị NVL, CCDC mua trong năm kết chuyển từ TK 3661 sang TK 5118:

Vào phân hệ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nợ TK 3661 (36611, 36612)

Có TK 5118 – Thu hoạt động khác

f. Cuối kỳ/quý/năm, kết chuyển chi phí sang TK xác định kết quả:

Vào phân hệ Tổng hợp\ Xác định kết quả hoạt động.

Nợ TK 9111 – Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp

Có TK 611 – Chi phí hoạt động

g. Cuối kỳ/quý/năm, kết chuyển doanh thu các hoạt động khác sang TK xác định kết quả:

Nợ TK 5118 – Thu hoạt động khác

Có TK 9111 – Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp

h. Kết chuyển thặng dư (thâm hụt) của hoạt động khác (nếu có):

Nợ TK 9111 – Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp

Có TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp

i. Kết chuyển thặng dư sang nguồn cải cách tiền lương, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (nếu có):

Vào phân hệ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nợ TK 421 – Thặng dư thâm hụt từ hoạt động hành chính, sự nghiệp

Có TK 468 (nếu là nguồn cải cách tiền lương), 431 (nếu là quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp).

2. Ví dụ
 • Ngày 10/01/2018, thu tiền học phí kỳ II, số tiền: 520.000.000 đồng.
 • Ngày 30/01/2018, xác định số phải nộp NSNN lên cấp trên, số tiền: 10.000.000 đồng.
 • Ngày 04/02/2018, xác định số được để lại đơn vị: 510.000.000 đồng.
 • Ngày 16/02/2018, chi mua 10 máy tính + 5 bảng từ + 20 bộ bàn ghế dùng ngay cho phòng học bằng tiền mặt, số tiền: 130.000.000 đồng.
 • Ngày 27/03/2018, chi hoạt động 26/03 + tiếp khách bằng tiền mặt, số tiền: 10.000.000 đồng.
 • Ngày 31/03/2018, kế toán lập bảng kê ghi thu, ghi chi.
 • Ngày 31/03/2018, kế toán thanh toán những chứng từ ghi thu – ghi chi.
 • Ngày 31/03/2018, kế toán kết chuyển số đã chi từ nguồn thu khác.
 • Ngày 31/03/2018, xác định kết quả hoạt động quý I.

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Đối với các khoản thu từ nguồn khác, anh/chị có thể mở thêm nguồn con của Nguồn khác tại Danh mục\ Mục lục ngân sách\ Nguồn kinh phí.

1. Thu tiền học phí học phí kỳ II bằng tiền mặt, số tiền: 520.000.000 đồng

     • Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\ Phiếu thu.

     • Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu.

       o Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 1111, TK Có 3371, NguồnHọc phí (được khai báo ở danh mục Nguồn kinh phí), Cấp phátKhác, Nghiệp vụGhi thu – ghi chi.

       o Tại tab Thống kê: chọn Hoạt độngPhục vụ hoạt động khác.

    • Nhấn Cất.

2. Xác định số phải nộp NSNN, cấp trên, số tiền: 10.000.000 đồng

    • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

    • Khai báo thông tin chứng từ trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 3371, TK Có 3332, Nguồn Học phí, Cấp phátKhácNghiệp vụGhi thu – ghi chi.

      • Nhấn Cất.

3. Xác định số được để lại đơn vị, số tiền: 510.000.000 đồng

      • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

      • Khai báo thông tin chứng từ trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

         o Tại tab Hạch toán: định khoản Nợ TK 0181, NguồnHọc phí, Cấp phátKhácNghiệp vụGhi thu – ghi chi.

         o Tại tab Thống kê: chọn Hoạt động Phục vụ hoạt động khác.

     • Nhấn Cất.

4. Chi từ nguồn thu khác

     • Vào nghiệp vụ Tiền mặt\ Lập phiếu chi\ Phiếu chi.

     • Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu chi.

       o Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 611x, TK Có 1111, NguồnHọc phí, Cấp phátKhácNghiệp vụGhi thu – ghi chi.

       o Tại tab Thống kê: chọn Hoạt độngPhục vụ hoạt động khác.

       o Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời, phần mềm sinh chứng từ đồng thời khi đã đủ điều kiện theo quy tắc thiết lập hạch toán đồng thời.

      • Nhấn Cất.

Trên chứng từ chi mua CCDC, số tiền: 130.000.000 đồng: hạch toán TK Nợ 61112, TK Có 1111.

Trên chứng từ chi hoạt động, số tiền: 10.000.000 đồng: hạch toán TK Nợ 61118, TK Có 1111.

Lưu ý: Anh/chị có thể lập chứng từ kết chuyển số chi từ nguồn thu luôn hoặc để đến cuối kỳ mới thực hiện.

5. Cuối kỳ, tập hợp chứng từ chi từ nguồn ghi thu-ghi chi và cân đối với số thu nguồn ghi thu – ghi chi, đơn vị làm thủ tục ghi thu- ghi chi để bổ sung nguồn kinh phí

    • Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\ Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu ghi chi.

    • Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

    • Nhập nội dung Diễn giải.

    • Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

    • Nhập thông tin Hoạt động sự nghiệp để hệ thống ghi sổ chứng từ kết chuyển.

    • Tích chọn những chứng từ ghi thu ghi chi cần lập bảng kê.

    • Nhấn Cất.

    • In Lệnh ghi thu, ghi chi kèm Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

    • Phần mềm thực hiện in Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách trình cơ quan tài chính duyệt.

6. Sau khi được cơ quan tài chính duyệt, kế toán thực hiện thanh toán những chứng từ ghi thu – ghi chi trên phần mềm

   • Vào nghiệp vụ Kho bạc\ Lập bảng kê\ Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

   • Kích đúp chuột vào bảng kê đã được cơ quan tài chính duyệt.

   •  Chọn tab Thanh toán.

      o Tích chọn các chứng từ đã được cơ quan tài chính duyệt.

      o Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

7. Cuối kỳ, thực hiện kết chuyển số chi từ nguồn thu khác

    • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

    • Khai báo thông tin tại phần Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

    • Hạch toán TK Nợ 3371, TK Có 5118, NguồnHọc phí, Cấp phátKhác, Nghiệp vụGhi thu – ghi chi.

   • Nhấn Cất.

8. Xác định kết quả hoạt động

   • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\ Xác định kết quả hoạt động.

   • Khai báo thông tin tại phần Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

   • Phần mềm lấy lên các chứng từ kết chuyển tại màn hình Xác định kết quả hoạt động.

   • Nhấn Cất.

Cập nhật 08/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger