Tài sản cố định

1. Tăng TSCĐ trong năm

1.1. Chuyển khoản mua TSCĐ

Nợ TK 211, 213               Tài sản cố định hữu hình/vô hình

Có TK 36611          Giá trị còn lại của TSCĐ

Đồng thời ghi Có TK 0082

Xem thêm hướng dẫn tại đây

1.2. Nhận tài sản do cấp trên cấp

Nợ TK 211, 213               Tài sản cố định hữu hình/vô hình

Có TK 36611          Giá trị còn lại của TSCĐ

Nếu TSCĐ đã qua sử dụng:

Nợ TK 211, 213           

Có TK 36611, 214        

Xem thêm hướng dẫn tại đây

2. Tính hao mòn TSCĐ

Nợ TK 611                  Chi phí hoạt động

Có TK 214        Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 36611              Giá trị còn lại của TSCĐ

Có TK 511        Thu hoạt động do NSNN cấp

Xem thêm hướng dẫn tại đây

3. Ghi giảm TSCĐ

Nợ TK 214                Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ

Có TK 211, 213

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 36611              Giá trị còn lại của TSCĐ

Có TK 211, 213

Xem thêm hướng dẫn tại đây

Cập nhật 15/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger