Lập phiếu thu tiền gửi từ QLTH.VN

Kể từ phiên bản MISA Mimosa.NET R11, kế toán lập được chứng từ thu tiền gửi từ các khoản thu phụ huynh thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trên MISA QLTH như: học phí, tiền ăn bán trú, bảo hiểm,… để giảm thiểu thời gian hạch toán.

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Kế toán hạch toán kế toán các khoản thu theo đúng quy định tại TT 107/2017/TT-BTC:

a. Thu học phí

Nợ TK 112                Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 531       Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ

b. Các khoản thu khác

– Thu theo thoả thuận: tiền phục vụ bán trú, tiền dạy thêm, học thêm, tiền học 2 buổi/ngày….

Nợ TK 112                 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 531        Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ

– Thu hộ – Chi hộ: tiền đồng phục, quần áo thể thao, tiền ăn, tiền nước uống, tiền công cụ, dụng cụ học tập,…

Nợ TK 112                  Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 3381      Các khoản thu hộ, chi hộ

– Thu BHYT, bảo hiểm thân thể:

ợ TK 112                     Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 3381       Các khoản thu hộ, chi hộ

– Thu tự nguyện: các khoản chi cho sửa chữa nhà trường, mua trang thiết bị học tập:

Nợ TK 112                   Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 3388       Phải trả khác

– Thu viện trợ, biếu trợ:

Nợ TK 112                   Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 3388       Phải trả khác

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Sau khi lập đợt thu và thực hiện thu phí cho các học sinh trên phần mềm QLTH.VN, kế toán thực hiện kết nối với phân hệ Quản lý khoản thu để lấy các phiếu thu tiền gửi từ QLTH.VN.

Bước 1: Kết nối với phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN

– Để kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 với phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN thì tại bước Tạo mới dữ liệu kế toán đơn vị phải chọn thuộc ngành là Giáo dục hoặc Khác.

Xem thêm các bước hướng dẫn Tạo dữ liệu kế toán tại đây.

– Các bước kết nối với phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN như sau:

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ\Kết nối QLTH.VN.

2. Khai báo thông tin đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN.

 • Nhập Mã QHNS của đơn vị.
 • Nhập Tên đăng nhập: tên đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN có quyền với phân hệ Quản lý khoản thu.
 • Nhập Mật khẩu.

3. Nhấn Kết nối để kết nối tới phần mềm QLTH.VN.

4. Nhấn Đồng ý khi thông báo xuất hiện.

Bước 2: Lập phiếu thu tiền gửi từ QLTH.VN

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Lập phiếu thu tiền gửi từ QLTH.VN.

2. Khai báo thông tin chứng từ Lập phiếu thu tiền gửi từ QLTH.VN.

 • Chọn Ngày thu trong khoảng (mặc định là Tháng này).
 • Nhấn Lấy dữ liệu: Phần mềm lấy lên các dữ liệu phát sinh từ phần mềm QLTH.VN trong khoảng thời gian vừa chọn, bao gồm: Ngày thu, Đợt thu, Khoản thu, Lớp, Số tiền. 
 • Thực hiện chọn tùy chọn lập phiếu: 
  • Theo tài khoản ngân hàng: Sinh mỗi TK ngân hàng là một phiếu thu.
  • Theo tài khoản ngân hàng và đợt thu: Sinh phiếu thu theo TK ngân hàng, trường hợp cùng một TK ngân hàng phát sinh nhiều đợt thu khác nhau thì tách tiếp theo đợt thu.
  • Theo tài khoản ngân hàng và khoản thu: Ưu tiên sinh phiếu thu theo TK ngân hàng, trường hợp cùng một TK ngân hàng phát sinh nhiều khoản thu khác nhau thì tách tiếp theo khoản thu.
  • Theo tài khoản NH và lớp: Ưu tiên sinh phiếu thu theo tài khoản ngân hàng, trường hợp cùng một TK ngân hàng phát sinh thu nhiều lớp khác nhau thì tách tiếp theo lớp. 

Lưu ý: Anh/chị nên kiểm tra xem dữ liệu trên MISA Mimosa.NET 2020 sau khi kết nối với phân hệ Quản lý khoản thu đã khớp hay chưa. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

– Đồng thời, mặc định TK Nợ, TK Có tương ứng với từng khoản thu, cụ thể như sau. Kế toán có thể sửa lại TK Nợ, TK Có.

 • Thu học phí: hạch toán Nợ TK 112, Có TK 531.
 • Thu theo thoả thuận (tiền phục vụ bán trú, tiền dạy thêm, học thêm, tiền học 2 buổi/ngày…): hạch toán Nợ TK 112, Có TK 531.
 • Thu hộ – Chi hộ (tiền đồng phục, quần áo thể thao, tiền ăn, tiền nước uống, tiền công cụ, dụng cụ học tập,…): hạch toán Nợ TK 112, Có TK 3381.
 • Thu BHYT, bảo hiểm thân thể: hạch toán Nợ TK 112, Có TK 3381.
 • Thu tự nguyện (các khoản chi cho sửa chữa nhà trường, mua trang thiết bị học tập): hạch toán Nợ TK 112, Có TK 3388.
 • Thu viện trợ, biếu trợ: hạch toán Nợ TK 112, Có TK 3388.

Lưu ý: Với những khoản thu mà người dùng tự thêm hoặc không khai báo tính chất trên phân hệ Quản lý khoản thu của QLTH.VN thì khi kết nối với MISA Mimosa.NET 2020, chương trình sẽ ngầm định TK Có 3388 cho các khoản thu đó.

Nguồn: mặc định là Nguồn khác (nếu đơn vị có mở nguồn con chi tiết thì chương trình sẽ mặc định là nguồn con khác chi tiết đầu tiên). Kế toán có thể sửa lại nguồn cho phù hợp với thực tế tại đơn vị.

Ví dụ: đơn vị có mở 2 nguồn là Học phí và Tiền ăn bán trú thuộc Nguồn khác => sau khi lấy dữ liệu thì thông tin Nguồn sẽ là Học phí.

Loại quỹ, Hoạt động, Đối tượng: mặc định để trống. Kế toán thực hiện nhập bổ sung các thông tin:

 • Loại quỹ: nếu các TK 531, 3381, 3388 có tích chọn chi tiết theo Loại quỹ.
 • Hoạt động: với TK 531 (Tài khoản 531 chi tiết theo Hoạt động.
 • Đối tượng: với TK 3381, 3388 (Tài khoản 3381, 3388 chi tiết theo Đối tượng).

MLNS: mặc định theo giá trị ngầm định tại Hệ thống/Tuỳ chọn/Thông tin đơn vị. Kế toán có thế sửa lại cho phù hợp với thực tế tại đơn vị.

Tuỳ chọn lập phiếu: Gộp tất cả là một phiếu thu, Mỗi đợt thu là một phiếu thu, Mỗi khoản thu là một phiếu thu, Mỗi lớp là một phiếu thu.

– Nhấn Thực hiện.

3. Phần mềm sẽ sinh các chứng từ tương ứng với các tùy chọn mà anh/chị đã chọn ở trên.

4. Chọn chứng từ để xem và khai báo các thông tin còn thiếu. 

5. Nhấn Sửa trên chứng từ. 

6. Nhập thêm thông tin Đối tượng, Hoạt động tương ứng với các TK có chi tiết theo Đối tượng chưa khai báo thông tin đó tại bước Lập phiếu thu tiền gửi từ QLTH.VN (TK 3381, 3388) và Hoạt động (TK 531) để phần mềm ghi sổ thành công.

7. Anh/chị có thể nhấn In để in chứng từ.

Lưu ý:Trường hợp kế toán đã lấy phiếu thu từ QLTH.VN về MISA Mimosa.NET 2020, sau đó thực hiện chỉnh sửa lại thông tin đợt thu trên QLTH.VN thì cần phải xoá phiếu thu trên Mimosa và thực hiện lấy lại dữ liệu.

Cập nhật 23/02/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger