1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  4. Khi xuất khẩu BCTC nộp cho KBNN phần mềm báo Các chỉ tiêu không phù hợp “Giá trị chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuộc Mục III.4 trên báo cáo B04/BCTC không bằng giá trị chỉ tiêu [Số dư đầu năm + Tăng trong năm – Giảm trong năm] thì làm thế nào?”

Khi xuất khẩu BCTC nộp cho KBNN phần mềm báo Các chỉ tiêu không phù hợp “Giá trị chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuộc Mục III.4 trên báo cáo B04/BCTC không bằng giá trị chỉ tiêu [Số dư đầu năm + Tăng trong năm – Giảm trong năm] thì làm thế nào?”

Biểu hiện

Khi xuất khẩu Báo cáo nộp cho kho bạc nhà nước, tích vào phần Kiểm tra số liệu phần mềm báo lỗi Các chỉ tiêu không phù hợp:

Giá trị chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ hữu hình (hoặc vô hình) thuộc Mục III.4 trên báo cáo B04/BCTC không bằng giá trị chỉ tiêu [Số dư đầu năm + Tăng trong năm – Giảm trong năm] 

Nguyên nhân

Do đơn vị có thay đổi lại số dư đầu kỳ nên sau khi cập nhật số dư từ TKT, số dư đầu năm trên báo cáo B04/BCTC không khớp với Số dư đầu năm của TK 211 trên Bảng cân đối phát sinh năm trước.

Giải pháp

Giải pháp 1 (Giải pháp triệt để)

  • Vào Danh mục/Nhập số dư ban đầu/Nhập số Dư nợ của TK 211 và TK 213 sao cho khớp với số dư đầu năm của TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình trên báo cáo TKT. 

  • Sau đó, anh/chị kiểm tra và cân đối lại sao cho số dư cuối năm trở thành số đúng của đơn vị (Không có bút toán chính xác cho phần này vì tùy thuộc vào số liệu từng đơn vị). 

Giải pháp 2 (Giải pháp tạm thời) 

  • Tại phần Tổng hợp/Lập Báo cáo tài chính/ B04/BCTC -Thuyết minh báo cáo tài chính, anh/chị ấn Sửa/Nhập số liệu tại đây sao cho đảm bảo nguyên tắc:

(*)Nguyên giá = Số dư đầu năm (Dư nợ đầu kỳ TK 211) + Tăng trong năm (PS Nợ TK 211)– Giảm trong năm (PS Có TK 211)

Giá trị còn lại cuối năm = Nguyên giá(*) – giá trị khấu hao và hao mòn lũy kế (Dư nợ cuối k TK 211 – Dư có cuối kỳ 2141).

Cập nhật 15/07/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger