Tài sản cố định

1. Tăng TSCĐ trong năm

1.1. Chuyển khoản mua TSCĐ

Nợ TK 211, 213               Tài sản cố định hữu hình/vô hình

Có TK 1121           Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Đồng thời ghi

Nợ TK 43141                   Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Có TK 43142         Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hình thành TSCĐ

Xem thêm hướng dẫn tại đây

Nếu đơn vị chưa có PTHĐSN, cuối năm sau khi kết chuyển thặng dư: Nợ TK 4212/Có TK 43141 (Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác)

1.2. Mua TSCĐ chưa thanh toán

Nợ TK 211, 213               Tài sản cố định hữu hình/vô hình

Có TK 331             Phải trả cho người bán

(Vào phân hệ Tài sản cố định\Khai báo tài sản cố định. Sau khi khai báo xong TSCĐ, chọn hình thức mua TSCĐ là “Mua TSCĐ chưa thanh toán”).

Chuyển tiền thanh toán NCC mua TSCĐ

Nợ TK 311                       Phải trả cho người bán

Có TK 1121           Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Đồng thời ghi:

Nợ TK 43141                   Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Có TK 43142         Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hình thành TSCĐ

(Vào phân hệ Tài sản cố định\Mua và ghi tăng TSCĐ\Mua TSCĐ bằng tiền gửi)

Nếu đơn vị chưa có PTHĐSN, cuối năm sau khi kết chuyển thặng dư: Nợ TK 4212/Có TK 43141 (Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác)

2. Tính hao mòn TSCĐ

Nợ TK 611                  Chi phí hoạt động

Có TK 214        Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 43142              Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hình thành TSCĐ

Có TK 4211       Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính, sự nghiệp

Xem thêm hướng dẫn tại đây

3. Trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 154                 Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

Có TK 214        Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 43142              Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hình thành TSCĐ

Có TK 43141    Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Xem thêm hướng dẫn tại đây

4. Ghi giảm TSCĐ

Nợ TK 214                Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ

Có TK 211, 213

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 43142              Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hình thành TSCĐ

Có TK 211, 213

Xem thêm hướng dẫn tại đây

Cập nhật 15/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger