Ghi tăng TSCĐ do XDCB hoàn thành

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

– Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn NSNN:

 • Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241: XDCB dở dang (2412)

Có các TK 111, 112, 366 (3664)…

 • Nếu rút dự toán, đồng thời ghi:

Có TK 009 – Dự toán chi đầu tư XDCB hoặc

Có TK 018: Thu hoạt động khác được để lại (nếu chi bằng nguồn thu hoạt động khác được để lại)

 • Nếu chi từ nguồn thu hoạt động khác được để lại, đồng thời, ghi:
 • Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3371: Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có TK 366: Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)

– Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

 • Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241: XDCB dở dang (2412)

Có các TK 111, 112, 331,…

Đồng thời ghi:

Nợ TK 3372: Viện trợ, vay nợ nước ngoài

Có TK 3664: Kinh phí đầu tư XDCB

– Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn phí, khấu trừ, để lại:

 • Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241: XDCB dở dang (2412)

Có các TK 111, 112, 331,…

Đồng thời ghi:

Nợ TK 3373: Tạm thu phí, lệ phí

Có TK 3664: Kinh phí đầu tư XDCB

– Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ phúc lợi:

Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241: XDCB dở dang (2412)

Có các TK 111, 112, 331,…

Đồng thời ghi:

Nợ TK 43121: Quỹ phúc lợi

Có TK 43122: Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

– Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:

 • Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241: XDCB dở dang (2412)

Có các TK 111, 112, 331,…

b. Khi công trình hoàn thành bàn giao đưa TSCĐ đưa vào sử dụng, căn cứ giá trị quyết toán công trình (hoặc giá trị tạm tính), ghi:

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

Có TK 241: XDCB dở dang (2412)

Đồng thời ghi:

Nợ TK 366: Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)

Có TK 366: Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Dựa vào kế hoạch đầu tư XDCB TSCĐ từ đầu năm, đơn vị lên kế hoạch thực hiện công trình, và xây dựng dự toán (chi phí) xây dựng công trình. Đối với công trình xây lắp, dự toán được xây dựng dựa trên phần bóc tách khối lượng xây lắp của bộ phận kỹ thuật.

Ví dụ: Để xây dựng nhà kho rộng 200m2 theo kiểu nhà cấp 4, thì dựa trên diện tích nền, diện tích tường, chiều cao, các yêu cầu về xây dựng khác, bộ phận lập dự toán xác định được khối lượng nguyên vật liệu, khối lượng nhân công và các chi phí khác để xây dựng lên nhà kho, và nhân với đơn giá dự toán ra tổng dự toán của công trình (tổng mức đầu tư).

2. Sau khi dự toán được phê duyệt, đơn vị ra quyết định lựa chọn phương thức thực hiện XDCB là tự làm hay lựa chọn nhà thầu.

3. Việc nghiệm thu công trình có thể tiến hành thành từng đợt hoặc nghiệm thu 1 lần dựa trên khối lượng hoàn thành thực tế.

4. Tuy nhiên, khi công trình được hoàn thành nghiệm thu toàn bộ và được đưa vào sử dụng, thì qui trình ghi nhận tăng tài sản từ xây dựng cơ bản hoàn thành như sau:

  • Nghiệm thu quyết toán công trình.
  • Bàn giao TSCĐ cho bộ phận sử dụng.
  • Điền vào thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản cố định\Khai báo tài sản cố định hoặc vào menu Danh mục\Tài sản cố định. Nhấn Thêm.

2. Khai báo thông tin tại mục Thông tin chung: Mã tài sản, Tên tài sản, Loại tài sản, Phòng/Ban, Nguồn HT: Nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài và 1 số thông tin khác.

3. Khai báo thông tin tại mục Thông tin hao mòn/khấu hao.

 • Nhập Ngày mua, Ngày ghi tăng, Ngày sử dụng.
 • Nhập Nguyên giá.
 • Trường hợp tài sản có sử dụng cho hoạt động SXKD thì nhập Tỷ lệ SD vào SXKD.
 • Chương trình tự động tính hao mòn, khấu hao (nếu có) tại Thông tin hao mòn/khấu hao.
 • Nếu TSCĐ có tính khấu hao thì chọn thêm Kỳ tính khấu hao và nhập Thời gian tính khấu hao.

4. Khai báo thông tin tại mục Phụ tùng kèm theo.

Lưu ý: Nếu muốn thêm nhiều tài sản giống nhau, nhập số lượng tại ô Số lượng nhân bản.

5. Nhấn Cất.

6. Chọn hình thức nhận Tài sản cố địnhNhận bằng hiện vật.

6. Nhấn để sinh chứng từ Nhận bằng hiện vật và ghi tăng Tài sản cố định.

7. Điền lại hạch toán TK Có thành 2412 . Nhấn Cất.

8. In các chứng từ liên quan bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

9. Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán bút toán đồng thời

10. Xem/In báo cáo liên quan: S31- H Sổ tài sản cố định; S32-H Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng bằng cách chọn chức năng Báo cáo.

Cập nhật 24/04/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger