1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Đối chiếu giữa các báo cáo
  5. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh
  6. Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Trả trước cho người bán khác với số dư Nợ TK 331 trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?

Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Trả trước cho người bán khác với số dư Nợ TK 331 trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?

Nguyên nhân

– Do chỉ tiêu Trả trước cho người bán trên báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính đang bằng tổng số dư Nợ TK 331 chi tiết theo từng đối tượng nhà cung cấp.

– Trong khi đó, trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu theo thông tư 107) thì số dư TK 331 là số dư đã bù trừ giữa tổng số dư Có TK 331 với tổng số dư Nợ TK 331 của các đối tượng nhà cung cấp.

Giải pháp

1. Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

2. Trên tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáo là Mẫu hiểu thị số dư hai bên.

3. Kiểm tra số dư Nợ TK 331 sẽ bằng với chỉ tiêu Trả trước cho người bán trên B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

4. Nếu muốn kiểm tra chi tiết số dư Nợ của các đối tượng nhà cung cấp trên TK 331 thì vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo tổng hợp công nợ xem cột Nợ (cuối kỳ).

Cập nhật 10/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger