1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Đối chiếu giữa các báo cáo
  5. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh
  6. Khi xem chỉ tiêu Phải thu khách hàng (mã số 11) trên báo cáo B01/BCTC khác với số Dư nợ tài khoản 131 trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh thì phải làm thế nào?

Khi xem chỉ tiêu Phải thu khách hàng (mã số 11) trên báo cáo B01/BCTC khác với số Dư nợ tài khoản 131 trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh thì phải làm thế nào?

Nguyên nhân

– Do chỉ tiêu Phải thu khách hàng trên Báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính bằng tổng số dư Nợ TK 131, chi tiết theo từng đối tượng khách hàng.

– Trong khi đó, trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu theo thông tư 107) thì số dư TK 131 là số dư đã bù trừ giữa tổng số dư Nợ TK 131 với tổng số dư Có TK 131 của các đối tượng khách hàng.

Giải pháp

1. Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

2. Trên tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáo là Mẫu hiểu thị số dư hai bên.

3. Kiểm tra số dư Nợ TK 131 sẽ bằng với chỉ tiêu Phải thu khách hàng trên B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

Lưu ý: Nếu muốn kiểm tra chi tiết số dư Nợ của các đối tượng khách hàng trên TK 131 thì vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo tổng hợp công nợ xem cột Nợ (cuối kỳ).

Cập nhật 10/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger