1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)
  6. Khi in báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản), Chỉ tiêu Hao mòn lũy kế (Mã số 13) lại bị âm thì làm thế nào?

Khi in báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản), Chỉ tiêu Hao mòn lũy kế (Mã số 13) lại bị âm thì làm thế nào?

Vấn đề

Tại sao chỉ tiêu Hao mòn luỹ kế (Mã số 13) trên báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) lại có số tiền âm trong khi số dư TK 214 trên Bảng cân đối số phát sinh lại là số dương.

Nguyên nhân

Chỉ tiêu hao mòn luỹ kế (Mã số 13) là chỉ tiêu điều chỉnh giảm tài sản và lấy số dư Có TK 214 – Khấu hao và hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình, theo hướng dẫn lập báo cáo tài chính của TT107/2017/TT-BTC thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.

=> Do vậy trên B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) đang hiển thị số liệu trong ngoặc đơn như vậy là đúng thông tư hướng dẫn.

Cập nhật 13/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger