1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)
  6. Khi xem Chỉ tiêu Nợ phải trả trên báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) không đúng với số dư TK 331 trên Bảng cân đối số phát sinh thì làm thế nào?

Khi xem Chỉ tiêu Nợ phải trả trên báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) không đúng với số dư TK 331 trên Bảng cân đối số phát sinh thì làm thế nào?

Vấn đề

Chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) trên báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) lên không đúng số liệu so với số dư TK 331 trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh.

Cách lấy số liệu của chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40)

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ phải trả tại thời điểm in báo cáo, bao gồm số dư Có các TK 131, 138, 331, 332, 334, 337, 338, 348, 353, 366. Đối với các tài khoản chi tiết theo đối tượng thì sẽ lấy số dư chi tiết của từng đối tượng công nợ.

Nguyên nhân

  • Do đơn vị đang mở Bảng cân đối số phát sinh theo mẫu TT 107/2017/TT-BTC nên số dư TK 331 đang bù trừ bên Nợ và bên Có.
  • Do chỉ tiêu này là số liệu tổng hợp của các tài khoản nên nếu đơn vị có phát sinh nhiều tài khoản phải thu phải trả thì cần phải tổng hợp số liệu của tất cả các tài khoản này trên bảng cân đối số phát sinh mẫu hiển thị số dư hai bên để đối chiếu.

Giải pháp

1. Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối số phát sinh.

2. Tại phần tham số Mẫu báo cáo, chọn Mẫu hiển thị số dư hai bên.

3. Đơn vị đối chiếu số liệu bằng cách lấy dư Có các TK 131, 138, 331, 332, 334, 337, 338, 348, 353, 366.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger