1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Đối chiếu giữa các báo cáo
  5. Khi xem báo cáo Kết quả hoạt động (B02/BCTC), số tiền ở chỉ tiêu Chi phí (Mã số 11) lệch với tổng số tiền tại cột 6 – Nguồn hoạt động khác được để lại trên phụ biểu F01-01/BCQT thì làm thế nào?

Khi xem báo cáo Kết quả hoạt động (B02/BCTC), số tiền ở chỉ tiêu Chi phí (Mã số 11) lệch với tổng số tiền tại cột 6 – Nguồn hoạt động khác được để lại trên phụ biểu F01-01/BCQT thì làm thế nào?

Mô tả

Xem báo cáo Kết quả hoạt động (B02/BCTC), số tiền ở chỉ tiêu Chi phí (Mã số 11) lệch với tổng số tiền tại cột 6 – Nguồn hoạt động khác được để lại trên phụ biểu F01-01/BCQT

Cách lấy số liệu lên 2 báo cáo

– Chỉ tiêu 11 trên báo cáo B02/BCTC: Phản ánh chi phí giá vốn (TK 632) và chi phí hoạt động quản lý (TK 642), không cần chi tiết tới Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục và căn cứ lấy số liệu dựa vào bút toán xác định kết quả hoạt động để lên báo cáo.

– Phụ biểu F01-01/BCQT:

  • Phản ánh chi phí hoạt động quản lý (TK 642), chi phí SXKD dở dang, chi phí thuế TNDN chưa được kết chuyển.
  • Các chứng từ hạch toán chi phí phải chọn đầy đủ: Nguồn, Mục, Tiểu mục mới lên báo cáo.
  • Mã nguồn phải khớp với mã nguồn trong thiết lập công thức báo cáo. Cụ thể Nguồn khác là mã nguồn 7.

Một số nguyên nhân dẫn đến sai lệch

Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa thực hiện Xác định kết quả hoạt động => B02/BCTC không lên số liệu nhưng Phụ biểu F01-01/BCQT vẫn hiển thị số liệu.

Giải pháp: Vào Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động để lập chứng từ xác định kết quả hoạt động theo hướng dẫn tại đây.

Nguyên nhân 2: Trên các chứng từ hạch toán chi phí không chọn đủ Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục => B02/BCTC vẫn lên số liệu nhưng Phụ biểu F01-01/BCQT không lên đủ số liệu.

Giải pháp: Vào Tìm kiếm, lọc các chứng từ hạch toán chi phí nhưng bỏ trống Mục, Tiểu mục

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Nguyên nhân 3: Chứng từ hạch toán chi phí Nợ TK 632, 642 nhưng Nguồn không nằm trong danh mục nguồn được thiết lập trong báo cáo => Phụ biểu F01-01 không lên đủ số liệu.

Giải pháp:

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Nguyên nhân 4: Có số dư cuối kỳ trên TK 154 => B02/BCTC không lên số liệu nhưng F01-01/BCQT vẫn lên số liệu

– Cách kiểm tra:

1. Vào Báo cáo/Sổ kế toán/S05-H Bảng cân đối phát sinh để kiểm tra có số dư trên tài khoản 154 hay  không.

2. Nếu thực tế 154 không còn số dư nhưng trên Bảng cân đối 154 còn số dư, hạch toán TK 632/Có TK 154 và làm lại bút toán xác định kết quả hoạt động. Xem hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 5: Có phát sinh thuế TNDN hạch toán trên TK 821

=> B02/BCTC không thể hiện số liệu trên chỉ tiêu chi phí (Mã số 11) mà thể hiện trên chỉ tiêu Chi phí thuế TNDN (Chỉ tiêu 40), trên F01-01/BCQT lên số liệu nên khi có phát sinh thuế TNDN của nguồn khác, Phí lệ phí để lại thì 2 chỉ tiêu này lệch nhau.

Cập nhật 10/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger